• Home
  • Nieuws
  • Tijdelijke contracten en nieuwe regels: ketenbepaling

Tijdelijke contracten en nieuwe regels: ketenbepaling

De regels voor opvolgende tijdelijke contracten zijn vanaf 1 juli 2015 aangepast. De maximumtermijn voor de zogenoemde ketenbepaling is teruggebracht naar twee jaar. Het aantal daarbinnen te sluiten contracten blijft drie bedragen. De onderbrekingstermijn tussen tijdelijke contracten wordt verlengd naar zes maanden. De nieuwe regeling wordt aangeduid als 3 × 2 × 6. BDO legt uit hoe het zit het met beëindiging van het contract, stilzwijgende voortzetting en afwijkingen op basis van een cao.

Arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2015 zijn afgesloten, blijven vallen onder het oude recht. Zodra echter op of na 1 juli 2015 een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst is gesloten, is het nieuwe recht op de hele keten van toepassing. Er ontstaat alleen een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wanneer de totale contractperiode (inclusief onderbrekingen) langer is dan twee jaar. Dus niet wanneer die periode precies twee jaar lang is.

Aanzegging bij einde contract

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, met het verstrijken van de tijd. Als tussen werkgever en werknemer geen nieuwe afspraken zijn gemaakt over voortzetting van het dienstverband, eindigt de arbeidsovereenkomst op de laatste werkdag. Per 1 januari 2015 is een aanzegplicht voor de werkgever verplicht gesteld. Dit betekent dat de werkgever ten minste één maand voor het bereiken van de einddatum de werknemer schriftelijk moet aanzeggen dat zijn. De aanzegverplichting geldt niet voor tijdelijke contracten met een duur van minder dan zes maanden. Als de werkgever nalaat de tijdige aanzegging te doen, kan de werknemer een vergoeding vorderen over de gemiste aanzegging. Als de aanzegging wel is gedaan, maar niet op tijd, is alleen een pro rata vergoeding verschuldigd. De vergoeding betreft het maandloon van de werknemer, zonder toeslagen.

Stilzwijgende voortzetting

Er kan ook een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ontstaan wanneer partijen een tijdelijk arbeidscontract stilzwijgend hebben voortgezet. Stilzwijgend verlengen wil zeggen dat de werknemer bij het verstrijken van de einddatum gewoon blijft doorwerken, zonder dat er sprake is van het ondertekenen van een nieuw arbeidscontract. Van stilzwijgende voortzetting is geen sprake als de werkgever het eindigen van de overeenkomst tijdig heeft aangezegd. De wet schrijft in zo’n situatie voor dat de voortgezette arbeidsovereenkomst wordt geacht voor dezelfde tijd te zijn aangegaan, met een maximum van een jaar. Stel nu dat de stilzwijgende verlenging plaatsvindt aan het einde van het derde opvolgende arbeidscontract. Dan ontstaat er een vierde arbeidscontract, waarop het ketensysteem van toepassing is. Stilzwijgende verlenging van het derde tijdelijke arbeidscontract heeft dus tot gevolg dat de vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Tegen draaideurconstructies

Er ontstaat ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer er sprake is van meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten of van een totale contractduur van twee jaar of meer tussen een werknemer en verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid als elkaars opvolgers moeten worden beschouwd. Deze regel is bedoeld om draaideurconstructies tegen te gaan. Wanneer de werknemer eerst via een uitzendbureau bij de werkgever werkt en vervolgens bij die werkgever voor hetzelfde werk in dienst treedt, geldt de werkgever als opvolger van het uitzendbureau. Dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst(en) tussen uitzendkracht en uitzendbureau die aan het tijdelijke arbeidscontract voorafging(en), aan de werkgever wordt/worden toegerekend. Die arbeidsovereenkomst(en) telt/tellen mee voor de tweejarenperiode en/of voor de omvang van het aantal elkaar opvolgende arbeidscontracten.

Afwijking cao

Bij cao kan alleen nog in zeer beperkte mate worden afgeweken van de ketenregeling, namelijk uitsluitend in geval van uitzendovereenkomsten of als intrinsieke bedrijfsoering dit vereist. Het moet daarbij niet gaan om normale schommelingen in de bedrijfsvoering, maar om een noodzaak die voortvloeit uit de aard van de bedrijfsvoering in de sector. Lopende cao-bepalingen blijven gelden tot uiterlijk 1 januari 2016.

Labels:, ,

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.