Publicatietermijn jaarrekening verkort

Er is de laatste tijd al wel vaker op gewezen maar het is goed hier nogmaals aandacht aan te besteden: de recente wetswijziging op grond waarvan jaarrekeningen eerder gepubliceerd moeten worden.

Wat is het geval?

De uiterste termijn voor publicatie van jaarrekeningen (van onder andere bv’s, nv’s en grote stichtingen) was dertien maanden. Dit betekent (als voorbeeld) dat vennootschappen die werken met een boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar, uiterlijk 31 januari 2016 hun jaarrekening over 2014 bij het handelsregister (Kamer van Koophandel) gedeponeerd moeten hebben.

De recente wetswijziging houdt een verkorting in van de publicatietermijn van dertien naar twaalf maanden. In het voorbeeld van de vorige alinea wordt 31 januari dan 31 december van het voorafgaande jaar.

De wetswijziging gaat gelden voor boekjaren vanaf 1 januari 2016. De vennootschappen waar het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar moeten hun jaarrekening over 2016 dus uiterlijk 31 december 2017 – twaalf maanden later – bij het handelsregister gedeponeerd hebben. Over 2015 geldt nog het oude regime. Die jaarrekening kent voor wat betreft de publicatie nog als uiterste datum 31 januari 2017.

In het bijzonder voor bestuurders van publicatie-plichtige rechtspersonen is het opletten geblazen. Dat heeft ermee te maken dat het burgerlijk wetboek verregaande consequenties verbindt aan het niet-tijdig publiceren van de jaarrekening. De sanctie daarop is namelijk een verhoogd aansprakelijkheidsrisico voor de bestuurders van de betreffende rechtspersoon indien die binnen drie jaar na de uiterste publicatietermijn failleert. De wet bepaalt dat er in dat geval sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurders, onder de toevoeging dat die onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Kunnen de bestuurders dat vermoeden niet door middel van tegenbewijs ontzenuwen (waarmee zij aantonen dat hun geen verwijt treft en dat zij ook niet nalatig zijn geweest in het treffen van passende maatregelen) dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige boedeltekort in het faillissement.

Het geschetste bestuurdersaansprakelijkheidsrisico komt als gevolg van de wetswijziging één maand dichterbij. Bestuurders doen er dus verstandig aan de verscherpte deadline goed te agenderen en hun agendaverplichtingen vervolgens stipt na te leven. De decembermaand is een drukke tijd waarin een verplichte publicatie er zo maar bij in kan schieten. Het helpt natuurlijk ook om als bestuurder de taken zo succesvol te vervullen dat de onderneming ver weg blijft van een faillissement (in ieder geval gedurende drie jaar na de mogelijk niet in acht genomen uiterste publicatietermijn!).

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.