BV door fiscale veranderingen aantrekkelijker dan ooit

Door de voorgenomen veranderingen in de ondernemersbelastingen wordt een bv niet onaantrekkelijker, maar juist aantrekkelijker dan ooit.

Anders dan het Centraal Plan Bureau (CPB) voorspelt, zal een sterk groeiend aantal ondernemers overstappen op deze organisatievorm. Een toename van 20 procent is mogelijk.

Pim van Rijswijk directeur van de VRB Adviesgroep las met verbazing de analyse die het CPB vorige week naar buiten bracht. Kern daarvan is dat het planbureau verwacht dat kleinere fiscale veranderingen geen grote invloed zullen hebben op de keuze voor een rechtsvorm. In de meeste gevallen een keuze tussen eenmanszaak of bv dus.

Het CPB stelt dat drie jaar na de start van een bedrijf nog geen procent van de ondernemers voor een andere rechtsvorm kiest. Eens gekozen, blijft gekozen zou het devies zijn. Den Haag zit momenteel in zijn maag met de in het regeerakkoord overeengekomen verhoging van de belasting op aanmerkelijk belang. Die is 25 procent, maar moet naar 28,5 procent in 2021.

Daartegenover staat een verlaging van de vennootschapsbelasting in dezelfde periode van de 20 procent naar 16 procent. Die stap zal volgens fiscaal specialist Pim van Rijswijk meer ondernemers richting een bv bewegen. In zijn praktijk ziet hij al een groeiende belangstelling voor deze ondernemersvorm.

Het grote voordeel van een bv zit in het verschil tussen de winst die een ondernemer maakt en het inkomen dat hij nodig heeft. Heeft iemand een ton winst in een eenmanszaak en dit bedrag nodig aan inkomen, dan biedt de bv in fiscale zin geen voordeel omdat hij dan vanuit een bv al zijn winst zou verlonen, legt de adviseur uit.

Maakt iemand in een eenmanszaak dezelfde winst en is echter maar 50.000 euro nodig om van te leven dan biedt een bv juist wel voordeel. Het verschil van 50.000 euro blijft als winst achter in de bv. Over dit bedrag moet winstbelasting worden betaald. Deze heffing gaat de aankomende jaren met 20 procent omlaag. De spaarzame directeur-grootaandeelhouder heeft daardoor een enorm voordeel afgezet tegen de huidige situatie en ten opzichte van de eenmanszaak.

De VRB voorspelt een toename van de vraag naar bv’s tot wel twintig procent. De warme belangstelling heeft volgens Van Rijswijk niet alleen fiscale motieven. Bv’s zijn ook in trek vanwege de juridische voordelen zoals de bescherming tegen hoofdelijke aansprakelijkheid bij een bankroet.

Posted in Nieuws

Lees verder

Dga heeft informatieplicht bij afkoop of omzetting pensioen

Maakt u in 2017, 2018 of 2019 gebruik van de mogelijkheid om uw in eigen beheer opgebouwd pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dan moet u daarover verplicht informatie aanleveren bij de Belastingdienst. Om welke informatie het gaat, is recent bekendgemaakt.

Keuzemogelijkheid

Nog een kleine twee maanden en dan is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit, mits de Tweede en Eerste Kamer hiermee instemmen. Voor het reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen heeft u in 2017, 2018 en 2019 drie mogelijkheden:

  1. het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting;
  2. de fiscale pensioenaanspraak omzetten in een oudedagsverplichting;
  3. het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is vanaf 2017 echter niet meer mogelijk.

Informatieplicht

Kiest u straks voor afkopen van uw pensioen in eigen beheer of het omzetten in een oudedagsverplichting, dan moet u dit met een speciaal informatieformulier doorgeven aan de Belastingdienst. Dit informatieformulier is momenteel in de maak. Inmiddels is in concept al wel bekendgemaakt welke informatie u moet aanleveren. Het gaat om de volgende gegevens:

  • persoonsgegevens (zoals naam en burgerservicenummer) van uzelf en uw eventuele (ex-) partner;
  • gegevens van uw bv waarin het pensioen in eigen beheer is ondergebracht;
  • de door u gemaakte keuze: afkoop of omzetten van de fiscale pensioenaanspraak;
  • het tijdstip van de afkoop of omzetting;
  • de fiscale balanswaarde van de pensioenaanspraak op vier verschillende momenten: 1 januari 2015, 31 december 2015, 31 december 2016 en op het moment van afkoop of omzetting.bij omzetting in een oudedagsverplichting: of u samen met uw partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van deze oudedagsverplichting ingeval van echtscheiding.

Posted in Nieuws

Lees verder

Wet uitfasering PEB

Wet uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen

Eind 2013 kwam de staatssecretaris al met een aantal oplossingsrichtingen voor de problemen van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) met een pensioen in eigen beheer (PEB). Na verschillende overleggen en aangepaste voorstellen ligt er nu dan een oplossing in de vorm van een wetsvoorstel: de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. In dit wetsvoorstel zijn ook nog enkele andere pensioenmaatregelen opgenomen.

1. Uitfasering PEB
Met ingang van 1 januari 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer. De aanspraken worden nog wel geïndexeerd, als dit is toegezegd. In het wetsvoorstel wordt een aantal opties gegeven aan DGA’s:

A. Afstempeling en afkoop (afkoopvariant)

B. Afstempeling en omzetting in oudedagsverplichting (spaarvariant)

C. Bevriezen PEB

Posted in Nieuws

Lees verder

Voorkom als DGA aansprakelijkheid

Voorkom als dga aansprakelijkheid bv-schulden: 5 tips

Hoe kunt u als dga voorkomen dat u aansprakelijk bent voor de schulden van uw bv? Het risico op aansprakelijkheid kunt u niet helemaal uitsluiten, maar wel aanzienlijk beperken. Onderstaande tips helpen u op weg.

Tip 1: Wees een goed bestuurder

Normaal gesproken bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bv. Uw bv is namelijk als rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en plichten. Wanneer u echter als bestuurder van de bv uw taken niet naar behoren uitvoert, kunt u toch aansprakelijk gesteld worden. Handel daarom als een goed bestuurder. Ga niet namens de bv zware contractuele verplichtingen aan, wanneer u weet dat de bv hieraan niet kan voldoen. Zorg dat de inschrijving van de bv in het Handelsregister altijd up-to-date is en deponeer op tijd de jaarstukken van de bv bij de Kamer van Koophandel.

Tip 2: Sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af

Om het risico te beperken dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent, kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een dergelijke verzekering is niet goedkoop en u sluit hiermee niet alle risico’s uit. Laat u dus vooraf goed informeren over wat wel en wat niet wordt gedekt door de verzekering.

Posted in Nieuws

Lees verder

Laat zien dat u bezig bent met een modelovereenkomst

Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 1 mei 2016 is de VAR niet meer geldig. Vanaf die datum kunt u alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als u werkt met een modelovereenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd

Als u op dit moment nog niet een dergelijke modelovereenkomst heeft afgesloten, hoeft u niet in paniek te raken. Er geldt namelijk een overgangsperiode die loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Dit betekent echter ook weer niet dat u tot 1 mei 2017 achterover kunt leunen.

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Gedurende deze periode krijgt u de tijd om uw werkwijze aan te passen. De Belastingdienst zal in die tijd een terughoudend handhavingsbeleid hanteren. Dit is anders als de Belastingdienst constateert dat feitelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en opdrachtgever en opdrachtnemer geen enkele inspanning doen om de overeenkomst of werkwijze zo aan te passen dat geen sprake meer is van een (fictieve) dienstbetrekking. De Belastingdienst zal in dat geval wel handhavend optreden.

Posted in Nieuws

Lees verder