• Home
  • Nieuws
  • Btw-positie holdings: belangrijke ontwikkelingen

Btw-positie holdings: belangrijke ontwikkelingen

Btw-positie holdings: belangrijke ontwikkelingen

Het btw-aftrekrecht van holdings ligt al enige tijd onder vuur bij de Belastingdienst. De standpunten van de Belastingdienst kunnen behoorlijke impact op uw onderneming hebben. Onderneem tijdig actie om de (financiële) risico’s te beperken.

Standpunten Belastingdienst
Dat de Belastingdienst een kritische houding inneemt over het btw-aftrekrecht van holdings, is al enige tijd bekend . De Belastingdienst neemt voornamelijk strikte standpunten in over:

  1. het btw-aftrekrecht van een holding in geval mede sprake is van zogenaamde ‘niet-economische handelingen’;
  2. de wijze waarop het pro rata (de mate van btw-aftrek op algemene kosten) moet worden bepaald indien een holding tevens rentebaten ontvangt; en
  3. de mogelijkheid om een holding te voegen in een btw-fiscale eenheid, met name gelet op de daarvoor vereiste economische verwevenheid.

Niet-economische handelingen: strikt standpunt Belastingdienst te bestrijden
Op 16 juli 2015 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: het Hof) een beslissing genomen over het recht op btw-aftrek van een holding, wanneer zij kosten maakt voor de aankoop van een deelneming. Gelet op deze uitspraak van het Hof, kan een eventueel strikt standpunt van de Belastingdienst ten aanzien van de ‘niet-economische handelingen’ van holdings in veel situaties worden bestreden, hetgeen in het voordeel van belastingplichtigen is.

Binnen de EU bestaan uiteenlopende meningen over het btw-aftrekrecht van de zogenaamde ‘moeiende holding’. De beslissing van het Hof geeft duidelijkheid voor het geval een deelneming wordt aangekocht. De beslissing sluit naar onze mening aan bij het gepubliceerde Nederlandse beleid hierover (in het bijzonder goedkeuringen van de staatssecretaris van Financiën van 3 augustus 2004 en van de Minister van Financiën van 18 februari 1991 (de zogeheten holdingresolutie)). Eventuele pogingen van inspecteurs van de Belastingdienst om op dit onderdeel – in feite in strijd met het gepubliceerde beleid – strikte standpunten in te nemen, kunnen met deze uitspraak bestreden worden.

Hoewel de beslissing van het Hof betrekking had op (kosten in verband met) de aankoop van aandelen, kan deze beslissing ook betekenis hebben voor (geheel) andere situaties. De praktijk zal echter moeten uitwijzen wat de reikwijdte van de uitspraak is.

Gevolgen
Door de beslissing van het Hof heeft een holding niet altijd een volledig recht op btw-aftrek ter zake van (financierings-)kosten voor de aankoop van deelnemingen. Steeds moet worden beoordeeld welke situatie zich precies voordoet.

Wat te doen?
Het btw-aftrekrecht van holdings moet voor elke situatie opnieuw op waarde worden beoordeeld. Denk aan btw op kosten in verband met de aankoop, de verkoop, of het enkel beheren van deelnemingen. De btw-heffingsgevolgen zijn afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Wilt u niet voor onnodige (financiële) verrassingen komen te staan? Laat dan de btw-positie van uw holding tijdig beoordelen door uw adviseur.

Bron: Bollard accountants.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.